Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 1 din 2022

Hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiul Motru care vor funcționa în anul şcolar 2022 - 2023

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 
   HOTĂRÂRE
privind aprobarea  reţelei   unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza Municipiului Motru care vor funcționa
 în  anul  şcolar 2022 – 2023
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

Având în vedere:

 • Adresa nr.24800/20.12.2021 a Inspectoratului  Şcolar  Judeţean Gorj , înregistrată la Primăria Municipiului Motru sub nr. 42677/29.12.2021  ;
 • Avizului conform emis de I.S.J Gorj pentru unitățile de învățământ din Municipiul Motru, anexa nr. 1  la adresa nr. 24800/20.12.2021;
 • Prevederile Legii 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • M.E.N. nr. 5511/28.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat , evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;
 • Prevederile art. 129 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Referatul de aprobare;
 • Raportul de specialitate;
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE

         

ART.1.  Se aprobă  reţeaua   unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza Municipiului Motru care vor funcționa  în  anul  şcolar 2022 – 2023 după următoarea structură:

 1. Liceul Tehnologic Motru (LIC TEH/PROF), unitate cu personalitate juridică – PJ;
 2. Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru (PRI/GIM/LIC TEO), unitate cu personalitate juridică- PJ;
 3. Şcoala Gimnazială nr. 1 Motru (PRI/GIM), unitate cu personalitate juridică –PJ;
 4. Şcoala Gimnazială nr. 2 Motru (PRI/GIM) , unitate cu personalitate juridică- PJ;
 5. Grădinița cu Program Normal nr. 7-AR

PRE

Oraș Motru

 1. Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Motru (PRE), unitate cu personalitate juridică-PJ ;
 2. Grădinița cu Program Normal nr. 1-AR

PRE

Oraș Motru

 1. Grădinița cu Program Normal -AR

PRE

 Sat Leurda, Oraș Motru

 

 

ART.2.  Prevederile hotărârii vor  fi duse la îndeplinire de unităţile de învăţământ din municipiul Motru.

 

ART.3. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru, Unităţilor de Învăţământ din Municipiul Motru .

        

 

 

 

               

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                     PREDA FLOREA

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,
                                                                                                             STROESCU GINA

 

                 

                  

                  

 

                    Nr. 1

                    Data:27.01.2022