Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 10 din 2022

Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 și estimări 2023 - 2025 și Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii pe anul 2022 și estimări 2023 - 2025

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 
     HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului  Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MOTRU

Având în vedere:

 • Prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022;
 • Decizia nr.1/03.01.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj prin care municipiului Motru i-a fost alocată suma de 4092,50 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului;
 • Adresa nr. GJ 879/06.01.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, municipiului Motru, pentru anul 2022, fiindu-i alocată suma de 3090 mii lei;
 • Adresa nr. GJG - STZ 562/14.01.2022 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, municipiului Motru, pentru anul 2022, fiindu-i alocată suma de 1483 mii lei;
 • Adresa nr. GJG - STZ 212/06.01.2022 privind estimările pe anii 2022, 2023 – 2025 a cotelor defalcate din impozitul pe venit, municipiului Motru, pentru anul 2022, fiindu-i alocată suma de 12.457 mii lei;
 • Decizia nr.6/02.02.2022 a Administraţiei Judeţene  a Finanţelor Publice Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ teritoriale ale judeţului Gorj şi pe unităţi de învăţământ pentru finanţarea cheltuielilor cu bursele elevilor pentru anul 2022 şi estimări 2023-2025;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.2/13.01.2022 privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj pe anul 2022, a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene pe anii 2023-2025, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2023-2025 şi a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anii 2023-2025, municipiului Motru fiindu-i repartizată suma de 1.200 mii lei,  sume din fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Gorj pe anul 2022;
 • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Referatul de aprobare ;
 • Raportul de specialitate întocmit de Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate – Ec. Perişoreanu Mircea;
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
              În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂȘTE:       

ART.1  Se aprobă  bugetul local  al Consiliului Local Motru pe anul 2022 și estimări     2023 - 2025,  dezechilibrat în sumă de 93.572,5 mii lei conform anexei 1, precum şi pe  secţiunea  de funcţionare în sumă de 28.464,5 mii lei echilibrat conform anexei 2 şi secţiunea de  dezvoltare în sumă de 65.108 mii lei dezechilibrat  conform anexei 3.

 

ART.2. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.(2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se vor include în buget prin adoptarea unei noi hotărâri a Consiliului Local  Motru.

 

ART.3  Se aprobă  bugetul  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  pe anul 2022 și estimări 2023-2025 dezechilibrat  în sumă de  54.507,46 mii lei  conform anexei 4,  precum şi pe  secţiunea de funcţionare în sumă  de 38.459,46 mii lei dezechilibrat conform anexei 5 şi secţiunea de dezvoltare  în sumă de 16.048  mii lei echilibrat  conform anexei 6.

 

ART.4  Se aprobă  Programul  Investiţiilor  pe anul 2022, conform anexei 7 .

 

ART.5 Se aprobă  Programul de lucrări şi  reparaţii pe anul 2022, conform anexei 8.

 

ART.6 Se aprobă numărul de personal conform statelor de funcţii pe anul 2022, conform anexei 9.

 

ART.7  Se aproba utilizarea sumei de 5.127.000 lei  din excedentul  bugetului local pentru realizarea obiectivelor de investiții pe anul 2022.

 

ART.8 Se aproba utilizarea excedentului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 196.326,30 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

 

ART.9 Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Motru.

 

ART.10 Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului și Serviciului Buget, Finanţe Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Motru.

 

 

              

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                    HUIDU  VASILE

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,
                                                                                                            STROESCU GINA

 

                 

                  

                  

 

 

                    Nr. 10

                    Data:11.02.2022