Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 11 din 2022

Hotărâre privind aprobarea de scutire la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în cadrul termenelor legale a obligațiilor de plată la bugetul local (impozite, taxe și amenzi), de către contribuabilii persoane fizice din Municipiul Motru aflate cu sold la data de 31.12.2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de scutire la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în cadrul  termenelor legale a obligațiilor de plată  la bugetul local (impozite, taxe și amenzi), de către contribuabilii persoane fizice din Municipiul Motru aflate cu sold
 la data de 31.12.2021
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU:

 

Având în vedere :

  • Prevederile art. 129 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art.16, alin.(2) și art.20., alin.1, lit.b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile 185, alin.1, lit.b și alin.6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscal, actualizat;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Referatul de aprobare;
  • Raportul de specialitate întocmit de domnul Gădău Ion, șef serviciu ITL;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul  art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în cadrul termenelor legale a obligațiilor de plată la bugetul local (impozite, taxe locale și amenzi) de către contribuabilii persoane fizice din Municipiul Motru, aflate în sold la data de 31.12.2021.

Art.2. Se aprobă Procedura privind acordarea de scutiri la plata majorărilor de întârziere întârziere pentru neplata în cadrul termenelor legale a obligațiilor de plată la bugetul local (impozite, taxe locale și amenzi) de către contribuabilii persoane fizice din Municipiul Motru, conform Anexei 1 la prezenta  hotărâre.

Art.3. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Motru, Serviciul Impozite și Taxe Locale și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

Art.4. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului Județului Gorj, Serviciului Impozite și Taxe Locale și Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

           

 

 

               

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                        HUIDU VASILE

 

 

                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                   SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                        STROESCU GINA

 

                 

                  

                    Nr. 11

                    Data:24.02.2022