Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 12 din 2022

Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Motru și Clubul Sportiv Universitar ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Târgu – Jiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Motru și Clubul Sportiv Universitar ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Târgu - Jiu

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

      Având în vedere:

  • Adresa nr.404/01.11.2021 a Clubului Sportiv Universitar ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Târgu - Jiu, înregistrată la Primăria Municipiului Motru sub nr. 323/06.01.2022;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile art. 129 alin.1, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a și alin.7, lit.f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Referatul de aprobare;
  • Raportul de specialitate întocmit  de  domnul Popescu Daniel Director Direcția pentru Cultură Activități de Sport și Tineret;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
     În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Motru și Clubul Sportiv Universitar ,,CONSTANTIN  BRÂNCUȘI” din Târgu – Jiu, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Motru, Ec. Morega Costel Cosmin, să semneze Protocolul de colaborare cu Clubul Sportiv Universitar ,,CONSTANTIN  BRÂNCUȘI” din Târgu - Jiu.

Art.3. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Motru, Direcția de Cultură Activități de Sport și Tineret și Clubul Sportiv Universitar ,,CONSTANTIN  BRÂNCUȘI” din Târgu - Jiu.

Art.4. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului Județului Gorj, Direcției  pentru Cultură Activități de Sport și Tineret și Clubului Sportiv Universitar ,,CONSTANTIN  BRÂNCUȘI” din Târgu - Jiu.

 

 

 

               

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                      HUIDU VASILE

 

 

 


                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,
                                                                                                            STROESCU GINA

 

                 

                         

                    Nr. 12

                    Data:24.02.2022