Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 13 din 2022

Hotărâre privind concesionarea , prin încredințare directă, conform art.15, litera e) din Legea nr. 50/1991, a terenului proprietate privată a Municipiului Motru, situat în Municipiul Motru, strada Minerului nr. 9, în suprafață de 230 m2, din totalul de 757 m2 , având nr. cadastral 36614 și CF 36614, pentru extinderea construcției cu destinația comerț + alimentație publică, proprietatea S.C.CPSCOPY S.R.L

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 


   HOTĂRÂRE
privind concesionarea , prin încredințare directă, conform art.15, litera e) din Legea nr. 50/1991, a terenului proprietate privată a Municipiului Motru, situat în Municipiul Motru, strada Minerului nr. 9, în suprafață de 230 m2, din totalul de 757 m2 , având nr. cadastral 36614 și CF 36614, pentru extinderea construcției cu destinația comerț + alimentație publică, proprietatea S.C.CPSCOPY S.R.L
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

Având în vedere:

 • Prevederile art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile art. 129, alin.1, 2 lit. c), alin. 6) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Solicitarea firmei CPSCOPY S.R.L.;
 • Contractul de concesiune teren nr. 37165/11.11.2021;
 • Certificatul de urbanism nr. 7/12.01.2022;
 • Adresa nr. 1428/12.01.2022;
 • Extras CF și plan amplasament;
 • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Referatul de aprobare;
 • Raportul de specialitate;
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
         În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă   concesionarea , prin încredințare directă, conform art.15, litera e) din Legea nr. 50/1991, a terenului proprietate privată a  Municipiului Motru, situat în Municipiul Motru, strada Minerului nr. 9, în suprafață de 230 m2, din totalul de 757 m2 , având nr. cadastral 36614 și CF 36614, pentru extinderea construcției cu destinația comerț + alimentație publică, proprietatea S.C.CPSCOPY S.R.L .

Art.2. Durata contractului de concesiune pentru terenul proprietate privată a Municipiului Motru, situat în Municipiul Motru, strada Minerului nr. 9, în suprafață de 230 m2 este de 13 luni , respectiv până la data de 12.03.2023.

Art.3. Redevența va fi de  18,24 lei /m2/an, ce se va actualiza anual cu rata inflației.

Art.4. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de serviciul CSPLPPM din cadrul Primăriei Municipiului Motru .

Art.5. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primăriei Municipiului Motru .

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                        HUIDU VASILE

 

 

 

 


                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                 STROESCU GINA

 

                    Nr. 13

                    Data:24.02.2022