Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 14 din 2022

Hotărâre privind pentru completarea H.C.L. nr. 10/11.02.2022 ,,privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025”, prin includerea în bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 și estimări 2023-2025 a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023, 2024 și 2025, conform Deciziei 9/19.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                 HOTĂRÂRE
Pentru completarea H.C.L.nr. 10/11.02.2022 ,,privind  aprobarea Bugetului  Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025”, prin includerea în bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 și estimări 2023-2025 a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru  anul 2022 și estimări pentru anii 2023, 2024 și 2025, conform Deciziei 9/19.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

Având în vedere:

 • Prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022;
 • Decizia nr.9/18.02.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unitățile administrativ –teritoriale ale  județului Gorj și pe unități de învățîmânt pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitr de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104 alin(2) lit.b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025;
 • Adresa nr. GJG - STZ 1861/18.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2022;
 • Adresa nr. GJG - STZ 1862/18.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru anul 2022 alocate unităților administrativ-teritoriale prin Deciziile A.J.F.P. Gorj nr. 1/03.01.2022, nr. 2/04.01.2022, nr. 6/02.02.2022, nr. 7/04.02.2022 și nr. 9/18.02.2022;
 • Adresele GJG - STZ 1868/18.02.2022,  GJG - STZ 1869/18.02.2022 , GJG - STZ 1870/18.02.2022  ale  Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA privind  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anii 2023, 2024, 2025;
 • Prevederile art. 2 din C.L.nr. 10/11.02.2022 privind aprobarea Bugetului  Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025;
 • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Referatul de aprobare ;
 • Raportul de specialitate întocmit de Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate – Ec. Perişoreanu Mircea;
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

              În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
HOTĂRĂȘTE:  

    

ART.1  Se aprobă completarea H.C.L.nr. 10/11.02.2022,, privind  aprobarea Bugetului  Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025” prin includerea în  bugetul local  al Consiliului Local Motru pe anul 2022 și estimări 2023 – 2025  a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022 și estimările pentru anii  2023, 2024 și 2025, conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre.

 

ART.2 Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget, Finațe, Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

 

ART.3 Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului și Serviciului Buget, Finanţe Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

 

 

 

               

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                        HUIDU VASILE

 

 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                 STROESCU GINA

 

                 

                 

 

 

 

                        Nr. 14

                        Data:24.02.2022