Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 15 din 2022

Hotărâre privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Comercială Direcția Publică Motru S.A., și a ,,Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentantul municipiului Motru în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Direcția Publică Motru S.A. își va desfășura activitatea

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A. , și a ,,Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentantul municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A. îşi va desfăşura activitatea
 
           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU
       Având în vedere:
 • Adresa societății Direcția Publică Motru S.A.nr. 2597/17.03.2022;
 • HCL nr. 172/19.12.2019 privind majorarea cu 1% a capitalului social deținut de către Municipiul Motru prin Consiliul Local Motru la Societatea Direcția Publică Motru SA prin preluarea cu plată a acțiunilor deținute până în prezent de către Sindicatul liber al Funcționarilor Publici din Primăria Motru;
 • C.L.nr. 38/28.07.2016 privind modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L.Motru nr.86 din 31.07.2014 privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acționarilor  la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A ,  a ,,Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanţii municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A. îşi vor desfăşura activitatea
 • HCL nr. 86/31.07.2014 privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A. , a ,,Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanţii municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A. îşi vor desfăşura activitatea;
 • C.L.nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A. și  a ,,Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanţii municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A. îşi vor desfăşura activitatea;
 • Prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • G.nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor.;
 • Prevederile Hotărârii Consiliului Local Motru nr. 53 din 19.07.2010 privind aprobarea reorganizării Direcţiei Publice Motru în Societate pe Acţiuni,. cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 129 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Referatul de aprobare;
 • Raportul de specialitate:
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 
HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  - Se aprobă reorganizarea Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea Comercială  Direcţia Publică Motru S.A, numărul reprezentanţilor urmând să fie modificat de la 2 la 1 persoane.

 

Art.2. - Se desemnează să facă parte din Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A, consilier local   domnul Iovan Sorin Ioan.

 

Art.3. - Se aprobă ,,Mandatul de Reprezentare” în baza căruia reprezentantul municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A  îşi va desfăşura activitatea, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - (1)Mandatul de Reprezentare prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre, se încheie între Municipiul Motru (Autoritate publică tutelară) şi membru  desemnat în  Adunarea Generală a Acţionarilor  (AGA), în 3 exemplare toate cu valoare egală.

           (2) ,,Mandatul de Reprezentare” intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două părţi.

           (3) După semnarea ,,Mandatului de Reprezentare”, un exemplar rămâne la Compartimentul Guvernanță corporativă din cadrul Primăriei Municipiului  Motru, un exemplar se înmânează reprezentantului A.G.A., pe bază de semnătură şi un exemplar se înmânează Societaţii Comerciale Direcţia Publică Motru S.A., pentru recunoaşterea exercitării drepturilor în A.G.A.

 

Art.5.  - Se mandatează Primarul Municipiului Motru, să încheie şi să semneze ,,Mandatul de Reprezentare”, în numele şi pentru Municipiul Motru.

 

Art.6. - Compartimentul Guvernanță corporativă din cadrul Primăriei municipiului Motru se va ocupa de înregistrarea, completarea, semnarea şi păstrarea ,,Mandatelor de Reprezentare”.

 

Art. 7. La data adoptării  hotărârii își încetează aplicabilitatea  orice prevedere  contrară.

 

Art.8. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de reprezentantul Municipiului Motru în A.G.A. la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A., nominalizat la art. 2, Compartimentul Guvernanță Corporativă  şi de Societatea Direcția Publică Motru S.A.

 

Art.9. - Hotărârea se va comunica Primarului  Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, persoanei desemnate la art. 2, Compartimentului Guvernanță Corporativă și   Societăţii Comerciale Direcţia Publică Motru S.A.

 

 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                        HUIDU VASILE

 

 

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                 STROESCU GINA          cu excepția art. 2 din prezenta hotărâre, cu                                                                                                                                                               motivarea prevăzută în opinia nr. 1 din 24.03.2022

 

         

 

 

 

 

 

 

                    Nr. 15

                    Data:22.03.2022