Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 16 din 2022

Hotărâre privind aprobarea documentului ,,Scrisoare de așteptări” pentru Direcţia Publică Motru S.A.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentului ,,Scrisoare de așteptări” pentru Direcţia Publică Motru S.A.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

Având în vedere:

 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privnd liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modficările și completările ulterioare;
 • U.G.nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 • G.nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor.;
 • C.L.nr. 32/2016 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Motru, înregistrat sub nr. 4489/15.02.2011 şi a Indicatorilor de performanţă ;
 • HCL nr. 127/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare din municipiul Motru;
 • Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Motru, înregistrat sub nr. 4489/15.02.2011;
 • C.L.nr. 218/2017 privind actualizarea Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Motru, înregistrat sub nr. 4489/15.02.2011 și modificarea și completarea art. 116 din regulamentul serviciului se salubrizare din Municipiul Motru aprobat prin H.C.L.nr. 127/2015;
 • C.L.nr. 108/26.07.2018 privind aprobarea strategiei locale cu prvire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de Salubrizare din Municipiul Motru;
 • C.L.nr. 151/28.11.2019 privind aprobarea actului adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Motru, înregistrat sub nr. 4489/15.02.2011 și completarea Regulamentului de salubrizare din Municipiul Motru;
 • C.L.nr. 74/27.05.2021 privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru posturile vacante de membri în Consiliul de Administrație la Direcţia Publică Motru S.A.;
 • Scrisoarea de așteptări întocmită de comisia constituită prin Dispoziția Primarului nr. 174/07.03.2022;
 • Referatul de aprobare;
 • Raportul de specialitate;
 • Prevederile art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

         În temeiul  art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă documentul ,,Scrisoare de aşteptări” pentru Direcţia Publică Motru S.A. conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art.2.  Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Comisia de selecție constituită prin H.C.L.nr. 74/27.05.2021 și Direcția Publică Motru S.A.

 

Art. 3. La data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea orice dispoziție contrară.

 

Art.4. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Comisiei de selecție constituită prin H.C.L.nr. 74/27.05.2021 și  societății Direcția Publică Motru S.A.

 

 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                        HUIDU VASILE

 

 

 

 


                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                   STROESCU GINA

 

       

 

 

                    Nr. 16

                    Data:22.03.2022