Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 17 din 2022

Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 prin suplimentare cu suma de 91 mii lei şi rectificarea Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 prin suplimentare cu suma de 72 mii lei

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                 HOTĂRÂRE

Privind rectificarea  Bugetului  Local pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025  prin suplimentare cu suma de 91  MII LEI şi rectificarea  Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 prin suplimentare cu suma de 72 MII LEI

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MOTRU

 

Având în vedere:

 • Prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022;
 • C.L.nr. 10/11.02.2022 privind aprobarea Bugetului  Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025;
 • Adresa Administrației Finanțelor Publice Gorj nr. GJG_STZ2933/16.03.2022;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică Gorj nr. 5020/10.03.2022, înregistrată la primăria Municipiului Motru sub nr. 9870/10.03.2022;
 • Adresa Spitalului Municipal Motru 1609/11.03.2022, înregistrată la primăria Municipiului Motru sub nr. 9897/11.03.2022;
 • Prevederile art.198, alin.1, litera b din Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 4 alin.(1) lit. e din O.U.G. nr.95/2021;
 • Analiza contului de execuție la data de 15.03.2022;
 • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Referatul de aprobare ;
 • Raportul de specialitate întocmit de Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate – Ec. Perişoreanu Mircea;
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

              În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:  

    

ART. 1  Se aprobă  rectificarea  Bugetului  Local pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025  prin suplimentare cu suma de 91 mii lei, conform anexei 1  la prezenta hotărâre.

 

ART. 2.  Se aprobă rectificarea  Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2022 şi estimări 2023 – 2025 prin suplimentare cu suma de 72 mii lei, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

 

ART. 3.  Se aprobă modificarea Programului de investiții pe anul 2022, conform Anexei 3.

 

ART. 4.  Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget, Finațe, Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

 

ART. 5 Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului și Serviciului Buget, Finanţe Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

 

 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                        HUIDU VASILE

 

 

 


                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                  STROESCU GINA

 

        

 

 

                    Nr. 17

                    Data:22.03.2022