Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 18 din 2022

Hotărâre pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea schemei de ajutor de  minimis reprezentând  scutiri la plata  majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Având în vedere :

 • Referatul de aprobare nr.88/11.02.2022;
 • Raportul de specialitate nr.89/11.02.2022;
 • Adresa către Instituția Prefectului Județul Gorj nr. 5965/11.02.2022;
 • Adresa către Consiliul Județean Gorj nr.5966/11.02.2022;
 • Avizul Consiliului Concurenței nr. 2488/03.03.2022;
 • Prevederile 185, alin.(1) lit. b și alin.(7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și comp-letările ulterioare;
 • U.G. nr. 77/2014 privind procedurile în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 • Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor nr. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea UE – ajutoarele de minimis, modificat prin Reguuulamentul (UE) 972/2020;
 • Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, publicat în MO al României, Partea I, nr. 436/28.06.2007;
 • Regulamentul privind Registrul Ajutoarelor de Stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 473/2016;
 • Prevederile art. 129 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         În temeiul  art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă schema de ajutor de  minimis reprezentând  scutiri la plata  majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de către  Serviciul Impozite și Taxe locale și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

Art.3. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Serviciul Impozite și Taxe locale și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

 

 

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                         HUIDU VASILE

 

 

 

 


                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR GENERAL,
                                                                                                               STROESCU GINA

 

              

                    Nr. 18

                    Data:31.03.2022