Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 19 din 2022

Hotărâre privind aprobarea ,,PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU”

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea ,,PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU”
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Având în vedere:

  • Prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
  • Prevederile art.129, alin. 1. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • C.L.nr. 78/24.06.2021 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului Motru;
  • Referatul de aprobare;
  • Raportul de specialitate întocmit de domnul Pîrvulescu Marcel – Consilier în cadrul Compartimentului Protecţie Civilă;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 Art.1. Se aprobă ,,PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. La data adoptării hotărârii își încetează aplicabilitatea H.C.L.nr. 78/24.06.2021.

Art.3.  Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Motru şi de toate autorităţile care au atribuţii în acest sens.

Art.4. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului,  Compartimentului Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Motru .

 

  

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                         HUIDU VASILE

 

 

 

                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                             SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                                  STROESCU GINA

 

             

                    Nr. 19

                    Data:31.03.2022