Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 2 din 2022

Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,CNI”- SA, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare și dotare Complex Sportiv Motru” din Municipiul Motru, strada Molidului nr. 24, județul Gorj

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 
  HOTĂRÂRE
 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor  Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții,, CNI”- SA, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,, Reabilitare, modernizare și dotare Complex Sportiv Motru ”  din Municipiul Motru, strada Molidului nr. 24, județul Gorj
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

Având în vedere:

 • Adresa nr. 51613/25.11.2021 a CNI, înregistrată la Primăria Municipiului Motru sub nr. 39264/02.12.2021;
 • Adresa nr. 16898/10.04.2021 a CNI prin care obiectivul de investiții,, Reabilitare, modernizare și dotare Copmplex Sportiv Motru” este inclus înclus pe Lista sinteză a subprogramului Complexuri sportive, listă aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 409/24.03.2021;
 • Solicitarea nr. 37797/20.11.2020 privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul Complexuri sportive pentru obiectivul de investiții,, Reabilitare, modernizare și dotare Copmplex Sportiv Motru” , înregistrată la C.N.I. SA sub nr. 30391/02.12.2020;
 • Certificatul de urbanism nr. 123/14.12.2021;
 • Planul de amplasament;
 • Prevederile art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. lit.b din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ;, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei naţionale de investiţii ,, CNI”-SA, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Referatul de aprobare;
 • Raportul de specialitate întocmit de doamna ing. Sulugiu Nicoleta Cristina din cadrul compartimentului investiții;
 • Proiectul de hotărâre;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.

 

În temeiul art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
HOTĂRĂȘTE:       

             

Art.1.  Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  şi Administraţiei  prin Compania Naţională de Investiţii ,, CNI”- S.A, pe bază de protocol, a terenului și construcțiilor situate în Municipiul Motru, Strada Molidului, nr. 24,  judeţul Gorj, aflate în proprietatea  publică a Municipiului Motru, în suprafaţă de 46.879  mp din suprafaţa totală de 61.863 mp,  identificat potrivit Cărţii funciare nr.36547 , nr. cadastral 36547, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către ,,CNI”-S.A, a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare și dotare Complex Sportiv Motru ”, conform planului anexă la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Municipiului Motru, judeţul Gorj a cheltuielilor pentru :

-Lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului;

-Racordurile la utilităţi ( electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);

-Întreținerea și exploatarea obiectivului de investiție.

 

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Motru, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului .

 

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Motru se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl  întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Art.5. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Serviciile U.A.T.I.A.D.C. şi CSPLPPM din cadrul Primăriei Municipiului Motru .

 

Art.6. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului,  Serviciului C.S.P.L.P.P.M. și  Serviciului U.A.T.I.A.D.C. din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

 

 

 

 

               

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                    PREDA FLOREA

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,
                                                                                                           STROESCU GINA

 

                 

                  

                  

 

                    Nr. 2

                    Data:27.01.2022