Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 20 din 2022

Hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Motru

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Motru
 
          CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU
 

Având în vedere :

 

  • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 63 din 30 iunie 2010 - pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006 273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile 61 din ORDINUL  MDLPA nr. 25 din 14 ianuarie 2021 - pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum si  a modelului orientativ al regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului local;
  • HCL Motru 20 din 28.01.2021 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Motru;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

ART. 1. Se stabilește indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Motru care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate, în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului.

ART. 2. Se aprobă metodologia de acordare a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Motru, potrivit art. 61 din ORDINUL MDLPA nr. 25 din 14 ianuarie 2021, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. La data adoptării hotărârii își încetează aplicabilitatea orice hotărâre contrară.

ART. 4. Primarul Municipiului Motru, prin serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Motru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Secretarului General al Municipiului Motru, Serviciului Buget Finanțe, Contabilitate și  Serviciului Resurse Umane, Informatizare, Programe şi Proiecte Comunitare din cadrul Primăriei  Municipiului Motru.

 

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                        CONSILIER LOCAL,

                           HUIDU VASILE

 

 

 


                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR GENERAL,
                                                                                                              STROESCU GINA

 

                    Nr. 20

                    Data:31.03.2022