Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 3 din 2022

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Motru pe o perioadă de trei luni , respectiv: februarie, martie și aprilie 2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

    privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă pentru a conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Motru pe o perioadă de  trei luni , respectiv:

 februarie, martie și aprilie 2022
 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MOTRU
 

Având în vedere:

  • Prevederile art. 123, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Referatul de aprobare ;
  • Raportul de specialitate;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :   

       

Art.1. Se alege domnul consilier local Huidu Vasile  preşedinte  de   şedinţă pentru a conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Motru pe o perioadă  de  trei luni, respectiv: februarie, martie și aprilie 2022.

Art.2.  În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe mandatul de 3 luni.

Art.3.  Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului Județului Gorj și consilierului local ales prin art.1.

 

  

               

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                    PREDA FLOREA

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,
                                                                                                            STROESCU GINA

 

                 

                  

                  

                    Nr. 3

                    Data:27.01.2022