Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 4 din 2022

Hotărâre privind desființarea serviciilor sociale din cadrul Serviciului Căminul social - Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate, schimbarea destinației Căminului social - Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate, înființarea Compartimentului de Asistență pentru persoane aflate în dificultate și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent și serviciilor publice subordonate Consiliului Locat Motru, începând cu data de 01 .02.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE
privind desființarea serviciilor sociale din cadrul Serviciului Căminul social – Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate, schimbarea destinației Căminului social – Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate, înființarea Compartimentul de Asistență pentru persoane aflate în dificultate și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, începând cu data de 01.02.2022
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

Având în vedere :

 

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 292/20.11.2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 197/ 1 noiembrie 2012 - privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 (r2) – Codul Muncii, modificată şi completată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 63 din 30 iunie 2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Avizul MDRAP - ANFP Bucureşti pentru noua structură organizatorică și funcțiile publice - Aviz nr. 27691/2017;.
 • Ordinul nr. 164/09.04.2021 al Instituției Prefectului – Județul Gorj - privind aprobarea nr. maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj, din aparatul de specialitate al CJ Gorj, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative de la nivelul județului Gorj, pentru anul 2021;
 • HCL Motru nr. 48/25.08.2016 – privind înființarea serviciilor sociale care vor funcționa în Căminul social – Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate
 • HCL Motru nr. 114/05.07.2017 - privind aprobarea organigramei, numărul de personal și ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru începând cu 07.2017, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL Motru nr. 191/29.11.2019 - privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru aprobat prin H.C.L. Motru nr. 153/27.09.2018;
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 (**republicata**) - privind locuinţele;
 • HOTARÂREA nr. 457 din 30 iunie 2017 - privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000;
 • HOTARÂREA nr. 1.275 din 7 decembrie 2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Motru 32 din 26.03.2009 – privind stabilirea destinației de ”CENTRU DE ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN DIFICULTATE” a Căminului Social nr. 3 din Orașul Motru, Calea Tismanei, nr. 31A;
În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂȘTE:

 

ART. 1. Începând cu data de 01.02.2022, se aprobă desființarea serviciilor sociale din cadrul Serviciului Căminul social – Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate, schimbarea destinației Căminului social – Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate: Centru Adăpost de Noapte, Centru Rezidențial de Asistență și Integrare/Reintegrare Socială a Persoanelor fără adăpost, Centru Rezidențial de Asistență pentru Victimele Violenței în Familie.

ART. 2. Începând cu data de 01.02.2022, se modifică Anexa A. Organigrama și Anexa B - Ștatul de funcții din HCL nr. 114/2017 după cum urmează:

 1. Se desființează Serviciul Cămin Social – Centru de Asistență pentru persoane aflate în dificultate din cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială, respectiv se desființează 10 posturi – funcții contractuale;
 2. Se înființează Compartimentul de Asistență pentru persoane aflate în dificultate în cadrul Serviciului Asistență și Protecție Socială, cu următoarele funcții:
  • 2 funcții contractuale Asistent Social Practicant, studii superioare;
  • 1 funcție contractuală Psiholog Practicant, studii superioare;
 3. Se înființează 1 funcție la Serviciului Asistență și Protecție Socială, respectiv:
  • În cadrul Compartimentul Asistență Medicală Școlară și Preșcolară:
   • 1 funcție contractuală Asistent Medical, studii postliceale.
 1. Se înființează 2 funcții la Serviciului Coordonare Servicii Publice, Lucrări Publice, Protecția Mediului din cadrul Direcției Tehnice,respectiv:
  • în cadrul Compartimentului Juridic, Unitatea Locală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare:
   • 1 funcție contractuală Consilier Juridic, Gradul profesional II, studii superioare;
  • În cadrul Compartimentului Coordonare Servicii de Utilitate Publică:
   • 1 funcție contractuală Consilier Grad Profesional IA, studii superioare;
 1. Se înființează 1 funcție la Direcția de Cultură, Activități de Sport și Tineret, respectiv:
  • În cadrul Compartimentului Activități de Sport și Tineret:
   • 1 funcție contractuală Îngrijitor, studii generale.

ART. 3. Începând cu data de 01.02.2022, în cadrul compartimentelor în care au fost înființate funcții contractuale la art. 2 lit. b, lit. c), lit. d) și lit. e), va fi preluat personalul contractual din cadrul Serviciul Cămin Social – Centru de Asistență pentru persoane aflate în dificultate desființat la art. 2 lit. a, cu păstrarea salariului de bază avut.

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a art. 3 și 4, se încredințează Primarului Municipiului Motru prin Serviciul RUIPPC din Primăria Municipiului Motru.

ART. 5. Începând cu data de 01.02.2022, se aprobă schimbarea destinației Căminul social – Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate (desființat conform art. 1) în locuințe convenabile, în vederea repartizării acestora conform regulamentelor și legilor în vigoare.

ART. 6. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea HCL Motru nr. 48/25.08.2016, HCL nr. 49/25.08.2016 , HCL nr. 32/26.03.2009 și H.C.L.nr. 191/29.11.2019.

ART. 7. Ca urmare a modificărilor din art. 2, se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, începând cu data de 01.02.2022, conform Anexa A la prezenta hotărâre.

ART. 8. Primarul Municipiului Motru, prin serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Motru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 9. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Secretarului General al Municipiului Motru, Serviciului Buget Finanțe, Contabilitate, Serviciului Coordonare Servicii Publice, Lucrări Publice, Protecția Mediului și  Serviciului Resurse Umane, Informatizare, Programe şi Proiecte Comunitare din cadrul Primăriei  Municipiului Motru.

 

 

 

               

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                      PREDA FLOREA

 

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                    SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                         STROESCU GINA

 

                 

                  

                  

                  

                    Nr. 4

                    Data:27.01.2022