Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 5 din 2022

Hotărâre privind schimbarea destinației apartamentului nr. 11, scara b, bloc M6, din apartament cu destinația de locuință cu chirie (convenabilă) în locuință de necesitate pusă la dispoziția Primăriei Municipiului Motru, în vederea închirierii temporare persoanelor și familiilor aflate în dificultate

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 
HOTĂRÂRE
privind schimbarea destinației apartamentului nr. 11, scara b, bloc M6, din apartament cu destinația de locuință cu chirie (convenabilă) în locuință de necesitate pusă la dispoziția Primăriei Municipiului Motru, în vederea închirierii temporare persoanelor și familiilor aflate în dificultate
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

Având în vedere:

  • Prevederile Legii nr.114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare;
  • G.nr. 1275/07.12.2000 privind Normele de aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 129, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
  • Referatul de aprobare;
  • Raportul de specialitate;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
         În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă  schimbarea destinației apartamentului nr. 11, scara B, bloc M6, din apartament cu destinația de locuință cu chirie (convenabilă) în locuință de necesitate pusă la dispoziția Primăriei Municipiului Motru, în vederea închirierii temporare persoanelor și familiilor aflate în dificultate.

Art.2. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de serviciul CSPLPPM din cadrul Primăriei Municipiului Motru .

Art.3. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primăriei Municipiului Motru .

 

 

               

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                    PREDA FLOREA

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,
                                                                                                            STROESCU GINA

 

         

                  

                    Nr. 5

                    Data:27.01.2022