Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 6 din 2022

Hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Asociației Clubul Sportiv „Minerul Motru 2008” și a Statutului actualizat

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al  Asociației  Clubul Sportiv „Minerul Motru 2008” și a Statutului actualizat
 
     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Având în vedere:

  • Adresa Clubului Sportiv ,, Minerul Motru 2008”nr. 7/17.01.2022, înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr. 15/17.01.2022;
  • C.L.nr. 26/31.07.2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Motru în vederea înființăriiClubului Sportiv ,, Minerul Motru 2008 pentru promovarea activității sportive din Municipiul Motru;
  • C.L. nr. 70/27.05.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Motru în Consiliul Director și în Adunarea Generală a Asociației Clubului Sportiv ,, Minerul Motru 2008”;
  • C.L.nr. 171/08.12.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Motru în Adunarea generală a Asociației Clubul Sportiv ,, Minerul Motru 2008”;
  • Prevederile art. 129, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completarile ulterioare;
  • Referatul de aprobare;
  • Raportul de specialitate;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al Asociației Clubul Sportiv „Minerul Motru 2008”, conform anexei  1 la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă Statutul actualizat al Asociației Clubul Sportiv „Minerul Motru 2008”, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se împuternicește domnul Colțatu Neghină Constantin, reprezentantul Consiliului Local Motru în Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv ,,Minerul Motru 2008”, să semneze Actul Constitutiv actualizat și Statutul actualizat.

 

Art.4. La data adoptării hotărârii își încetează aplicabilitatea orice dispoziție contrară.

 

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Asociația Clubul Sportiv „Minerul Motru 2008”.

 

Art.6. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului și  Clubului Sportiv „Minerul Motru 2008”.

 

 

 

               

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                        PREDA FLOREA

 

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                            STROESCU GINA

 

                 

                  

                    Nr. 6

                    Data:27.01.2022