Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 7 din 2022

Hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale aflate în domeniul public al Municipiului Motru

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale
 aflate în domeniul public al Municipiului Motru
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

 

Având în vedere:

  • Prevederile art. 43 din Legea nr.114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Prevederile art. 129, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Referatul de aprobare;
  • Raportul de specialitate;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
 
         În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă  criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale aflate în domeniul public al Municipiului Motru , conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. La data adoptării hotărârii își încetează aplicabilitatea orice dispoziție contrară .

Art.3. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de serviciul CSPLPPM din cadrul Primăriei Municipiului Motru .

Art.4. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primăriei Municipiului Motru .

 

 

 

               

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                        PREDA FLOREA

 

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,
                                                                                                            STROESCU GINA

 

                 

 

                    Nr. 7

                    Data:27.01.2022