Primaria Municipiului Motru
Primaria Municipiului Motru

Hotărârea nr. 8 din 2022

Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU” – LOT I

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

 

 
HOTĂRÂRE
 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU” – LOT 1
 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MOTRU

 

Având în vedere:

  • HCL nr. 143/04.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții,, Anghel Saligny” și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU” – LOT 1;
  • Prevederile O.U.G.nr. 95/2021 privind Programul Național de Investiții Anghel Saligny;
  • Prevederile ordinului nr. 1333/2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și administrației privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea programului național de investiții ,,Anghel Saligny”;
  • Prevederile art. 129 alin. 1 , alin. 2 b), alin.(4) lit.d)  și f)  din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art.5 alin. (3), art.20 alin.(1) lit.i), art.34 alin.(2) din Legea nr. 263/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Referatul de aprobare;
  • Raportul de specialitate;
  • Proiectul de hotărâre;
  • Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru,

 

În temeiul art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂȘTE:

                    

Art. 1.  Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU” – LOT 1 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU” – LOT 1, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Motru, ec. Morega Costel Cosmin, reprezentant legal al Municipiului Motru, să semneze în numele Municipiului Motru cererea de finanțare, contractul de finanțare și toate documentele necesare pentru derularea și implementarea proiectului.

 

Art.4.   La data adoptării hotărârii își încetează aplicabilitatea HCL nr. 143/04.11.2021.

 

Art.5. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Motru,  Serviciile  Buget, Finanțe, Contabilitate, U.A.T.I.A.D.C. din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

 

Art.6. Hotărârea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului,  Serviciului Buget, Finanțe Contabilitate și  Serviciului U.A.T.I.A.D.C. din cadrul Primăriei Municipiului Motru.

  

 

               

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                    CONSILIER LOCAL,

                    HUIDU  VASILE

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,
                                                                                                             STROESCU GINA

 

                 

                  

                  

 

 

                    Nr. 8

                    Data:07.02.2022