Cerere pentru stimulent de insertie

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Ancheta sociala pentru incadrare in grad de handicap pentru adulti
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Direcția Publică de Asistență și Protecție socială
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/361 186
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Observatii

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia(și ștampilată). Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.

Atenţie! În cazul în care oricare din drepturile mai sus menţionate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară şi:

  • o adeverinţă de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre şi postnatal) şi data reluării activităţii, dacă aceasta este salariată;
  • dacă mama copilului realizează venituri din activităţi independente, se va aduce o adeverinţă eliberată de către CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre şi postnatal);
  • declaraţie la NOTAR în cazul în care mama copilului nu îndeplinește condițiile necesare depunerii dosarului de indemnizație creștere copil.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de stimulant de inserție, trebuie să prezentaţi ORIGINALELE acestora!


  • la depunerea dosarelor este obligatoriu să se prezinte persoana solicitantă ori soţul/soţia acestuia, în caz contrar, persoana care depune dosarul trebuie să aibă împuternicire notarială din partea ambilor părinţi!
  • conform legislaţiei în vigoare, cererile nu pot fi preluate decât însoţite de toate actele doveditoare.
  • în momentul depunerii actelor, cererile/declaraţiile tip trebuie să conţină semnăturile individuale ale ambilor părinţi + toate documentele în original.
  • cererile vor fi însoțite și de următoarea declarație(completată și semnată de ambii părinți) - Descarca model declaratie

Acte necesare

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere pentru stimulent de insertie Descarca
2 Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
3 Copii cărţi de identitate parinţi
4 Stagiul de cotizare eliberat de casa de pensii
5 Extras de cont (ORIGINAL)pe numele solicitantului – este optional
6 Copie livret de familie actualizat
7 Copie certificat de căsătorie sau copiile certificatelor de naștere ale părinților, dacă aceștia nu sunt căsătoriți
8 În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Asistență și Protecție Socială
9 Adeverinţă tip angajator (ORIGINAL) - să nu conţină corecturi(ștampilată și semnată) a) Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator - decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă- data la care vă întoarceți (ORIGINAL) b) Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă- se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă sau adeverința eliberată de angajator cu data începerii activității
10 Declaraţie la NOTAR în cazul în care mama copilului nu îndeplinește condițiile necesare depunerii dosarului de stimulent de inserție
11 Dosar cu șină