Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului

Informatii utile

Tip persoane Persoana fizica
Denumire completa a serviciului Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului
Descrierea serviciului
Serviciu/compartiment responsabil Direcția Publică de Asistență și Protecție socială
Adresa si datele de contact ale prestatorului Adresă: Str. Macului, Nr.35 / Telefon: 0253/361 186
Programul de prestare a serviciului Luni-Vineri – 08.00-16.00
Costul serviciului Nu exista taxe

Observatii

Atenţie! în cazul în care oricare din drepturile mai sus menţionate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară şi:

  • o adeverinţă de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre şi postnatal) şi data reluării activităţii, dacă aceasta este salariată;
  • dacă mama copilului realizează venituri din activităţi independente, se va aduce o adeverinţă eliberată de către cas cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre şi postnatal);
  • declaraţie la notar în cazul în care mama copilului nu îndeplinește condițiile necesare depunerii dosarului de indemnizație creștere copil.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizație pentru creșterea copilului, trebuie să prezentaţi originalele acestora!


  • la depunerea dosarelor este obligatoriu să se prezinte persoana solicitantă ori soţul/soţia acestuia, în caz contrar, persoana care depune dosarul trebuie să aibă împuternicire notarială din partea ambilor părinţi!
  • conform legislaţiei în vigoare, cererile nu pot fi preluate decât însoţite de toate actele doveditoare.
  • în momentul depunerii actelor, cererile/declaraţiile tip trebuie să conţină semnăturile individuale ale ambilor părinţi + toate documentele în original.
  • Cererile vor fi însoțite și de următoarea declarație(completată și semnată de ambii părinți) - Descarca model declaratie
  • .

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi Descarca
2 Adeverinţă tip angajator (original) - să nu conţină corecturi Descarca
3 Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original)
4 Stagiul de cotizare eliberat de Casa de Pensii
5 Dacă este cazul, se ataşează şi dovada încetării/ suspendării altor contracte de muncă existente, precum şi adeverinţă tip completată de către acei angajatori
6 Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
7 Copii cărţi de identitate parinţi
8 Extras de cont (ORIGINAL)pe numele solicitantului – este optional
9 Copie livret de familie actualizat
10 Copie certificat de căsătorie sau copiile certificatelor de naștere ale părinților, dacă aceștia nu sunt căsătoriți
11 În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Asistență și Protecție Socială
12 În cazul în care contractul de muncă a fost desfăcut, se ataşează decizia de desfacere a contractului de muncă, precum şi o declaraţie la NOTAR că nu mai realizaţi venituri profesionale impozabile
13 Copie certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap(unde există minor cu handicap)
14 Dosar cu șină
15 Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizație pentru creșterea copilului, trebuie să prezentaţi ORIGINALELE acestora!

Pentru persoanele care au realizat venituri din ACTIVITATI INDEPENDENTE

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip– completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi; Descarca
2 Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
3 Copii cărţi de identitate parinţi;
4 Extras de cont (ORIGINAL)pe numele solicitantului – este optional;
5 Copie livret de familie actualizat;
6 Copie certificat de căsătorie sau copiile certificatelor de naștere ale părinților, dacă aceștia nu sunt căsătoriți;
7 În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Asistență și Protecție Socială;
8 Copie autorizaţie PF/ Înscriere în Barou;
9 Deciziile de impunere pe ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului (in original);
10 Suspendarea autorizaţiei în vederea intrării în concediul de creştere a copilului de la autoritatea emitentă + dovada suspendării de la ANAF;
11 Adeverinţă CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original);
12 Adeverință cu realizatul pe anul anterior nașterii copilului și cu estimatul pe anul în curs;
13 Alte documente (în funcție de situație);
14 Dosar cu șină.
15 Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizație pentru creșterea copilului, trebuie să prezentaţi ORIGINALELE acestora!

Pentru persoanele care 24 luni anterioare nasterii au fost ELEVI/ STUDENtI/ MASTERANZI/ DOCTORANZI

Nr. crt. Nume document Decriere document Optiuni
1 Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi; Descarca
2 Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
3 Copii cărţi de identitate parinţi;
4 Extras de cont (ORIGINAL)pe numele solicitantului – este optional;
5 Copie livret de familie actualizat;
6 Copie certificat de căsătorie sau copiile certificatelor de naștere ale părinților, dacă aceștia nu sunt căsătoriți;
7 În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Asistență și Protecție Socială;
8 Adeverinţă de la școală, facultate, pt. anul anterior datei naşterii copilului (an calendaristic), cum că beneficiarul este elev/ă, student/ă etc. la zi şi ambii ani şcolari/ universitari (dacă în acel an intră 2 ani şcolari) i-a frecventat la zi, fără întrerupere;
9 Dosar cu șină.
10 !!!! Vă rugăm ca adeverinţele de elev/student să conţină CNP-ul beneficiarului, numele şi prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS. Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizație pentru creșterea copilului, trebuie să prezentaţi ORIGINALELE acestora!